Actievoorwaarden Zapp Your Planet: Plasticjagers

Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie 2021: PlasticJagers (‘hierna “Actie”) welke wordt georganiseerd door de Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland, gevestigd en kantoorhoudend te Zeist (hierna “WWF”), van 14 mei 2021 tot en met 1 juli 2021.
 2. De opbrengst van de Actie gaat naar WWF-projecten in de Koraaldriehoek om plasticvervuiling tegen te gaan en de walvis te beschermen.
 3. Al het met de Actie ingezamelde geld gaat direct naar deze projecten.
 4. Gegevens die je achterlaat bij een donatie op een Actie kunnen worden gebruikt om je te bedanken en eenmalig op te volgen n.a.v. deze Actie.

 

Artikel 2- Deelname

 1. Door deelname aan de Actie gaan de ouders, verzorgers, voogd of andere wettelijke vertegenwoordigers van de deelnemer aan de Actie (hierna: “Actievoerder”) akkoord met de Actievoorwaarden.
 2. Alle kinderen in Nederland mogen deelnemen aan de Actie.
 3. WWF behoudt zich het recht voor om een Actievoerder te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende Actievoerder op enigerlei wijze in strijd handelt met de Actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens WWF of derden.
 4. Alle Actievoerders die deelnemen aan de Actie (met uitzondering van de Actievoerders onder artikel 3.1. c en d) ontvangen na afloop van de Actie een attentie.

Artikel 3 - Actie

 1. Meedoen aan de Actie kan op verschillende manieren:
 2. Met een online actiepagina: Via de website nl kunnen Actievoerders een eigen actiepagina aanmaken. Ze kiezen hierbij een eigen actienaam. Personen kunnen de actie van de Actievoerder steunen door een online gift af te geven op de actiepagina of via een unieke QR-code. Deze gift wordt afgeschreven via Ideal.
 3. Zelf een overboeking doen: Iedereen kan een gift doen door geld over te maken naar rekeningnummer NL31RABO 0300.0000.30 ten name van het Wereld Natuur Fonds te Zeist.

 

Artikel 4 Rechten WWF-NL

 • WWF-NL behoudt zich het recht voor om je te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien je op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens WWF-NL of derden.
 • WWF-NL behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn.

 

 

Artikel 5- Gebruik gegevens

 1. Alle gegevens zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens worden behandeld. WWF zal de verkregen gegevens uitsluitend gebruiken voor doeleinden verband houdende met de Actie en alleen verstrekken aan derden in verband met de uitvoering van de Actie.
 2. De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden door ons gebruikt om je een attentie na afloop van de actie op te sturen, een en ander conform onze privacyverklaring www.wwf.nl/privacy.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 • WWF-NL, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
 • Meer specifiek zijn WWF-NL, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk, voor zover wettelijk toegestaan,:
 • voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.

Artikel 7 – Diversen

 1. Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over Actie of de Actievoorwaarden kunnen schriftelijk of elektronisch gesteld worden. Stuur deze vragen in een voldoende gefrankeerde envelop naar WWF-Rangers, postbus 7, 3700 AA Zeist, of stuur een email naar wwfrangers@wwf.nl.
 2. Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Juridische conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.
 3. WWF behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. WWF adviseert daarom de Actievoorwaarden regelmatig te bekijken op de website van WWF.
 4. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal WWF-NL een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 5. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rechtbank Midden-Nederland.