Staffan Widstrand / WWF

Actievoorwaarden

Earth Hour Ranger Run

Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de Earth Hour Run. Door je in te schrijven voor de Earth Hour Run ga je akkoord met de inhoud en de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

De Earth Hour Run wordt in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WWF) georganiseerd door I Care Producties.

 

Artikel 1                 Definities

In deze deelnamevoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Earth Hour Run: het fondsenwervingsevenement dat door Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland (hierna: “WWF” of “Organisator”) wordt georganiseerd waarbij de Deelnemer 1, 5 of 10 kilometer hardlopen tijdens Earth Hour.
 • De Earth Hour Ranger Run is een speciaal onderdeel van de Earth Hour Run voor Deelnemers van 6 tot en met 12 jaar. Deze Run is 1 kilometer.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de Earth Hour Run.
 • Organisator of WWF: Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland, statutair gevestigd te Zeist aan de Driebergseweg 10.

 

Artikel 2                Deelname Earth Hour Run

 • De Earth Hour Run is een fondsenwervingsevenement. Dit houdt in dat de Deelnemer online fondsen werft middels sponsorinkomsten. Alle fondsen, exclusief de in rekening gebrachte transactiekosten, die de Deelnemer in het kader van de Earth Hour Run werft komen ten goede aan het Bossenprogramma van WWF, meer informatie is te vinden op wwf.nl/bossen
 • De Deelnemer verklaart over een toereikende lichamelijke en geestelijke conditie te beschikken om het aantal kilometers rennend in het donker te kunnen volbrengen. De Deelnemer doet mee aan de Earth Hour Run op eigen risico.
 • Voor de 5 en 10 kilometer van de Earth Hour Run dient de Deelnemer op de dag van het evenement minimaal 12 jaar te zijn. Voor de 1 kilometer dient de Deelnemer op de dag van het evenement minimaal 6 jaar te zijn.
 • Deelname aan de Earth Hour Run door een Deelnemer die jonger dan 18 jaar oud op datum van Earth Hour Run is, is uitsluitend mogelijk als deze Deelnemer toestemming heeft van zijn of haar ouders/verzorgers..
 • Deelname aan de Earth Hour Run door een Deelnemer die tussen de 6 en 12 jaar is, is uitsluitend mogelijk onder begeleiding van een volwassene.
 • Inschrijving van de Earth Hour Run is persoonsgebonden en deelname staat alleen open voor personen die zich op wijze als voorgeschreven hebben ingeschreven.
 • De Deelnemer mag aan de Earth Hour Run deelnemen indien hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en Deelnamevoorwaarden. De Organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen die niet conform de wijze van inschrijven en/of de Deelnamevoorwaarden zijn ingevuld te verwijderen.
 • De Earth Hour Run vindt plaats in Utrecht op zaterdag 28 maart 2020. De exacte aanvangstijd zal per e-mail en een bericht op de website wwf.nl/run bekend worden gemaakt.
 • Er is een beperkt aantal startbewijzen. Wanneer het maximum aantal bereikt is het niet mogelijk om je nog in te schrijven voor de Earth Hour Run.
 • Het inschrijfgeld voor de 5 en 10 kilometer van de Earth Hour Run bedraagt Euro 25,-. De inschrijving is alleen definitief als het inschrijfgeld door de Deelnemer aan de Organisator is betaald.
 • Het inschrijfgeld voor de 1 kilometer van de Earth Hour Ranger Run bedraagt Euro 10,-. Aanmelding is verplicht en kan vanaf eind januari 2020 via de site van WWF-Rangers, wwfrangers.nl. De inschrijving is alleen definitief als het inschrijfgeld door de Deelnemer aan de Organisator is betaald.
 • De Deelnemer dient te allen tijde aanwijzingen van de Organisator, beveiliging, politie of overige medewerkers op te volgen. Daarnaast dient de Deelnemer rekening te houden met andere deelnemers, natuur en milieu.
 • De Deelnemer dient zich te houden aan de verkeersregels. Er zit om deze reden geen tijdsregistratie aan de Earth Hour Run.
 • Zonder identiteitsbewijs en inschrijvingsbewijs is het niet mogelijk voor de Deelnemer om deel te nemen aan de Earth Hour Run. Bij het betreden van het startgebied dient de Deelnemer dan ook een geldig identiteitsbewijs en inschrijvingsbewijs bij zich te hebben om toegelaten te worden.
 • De Organisator behoudt zich het recht voor om deelname aan de Earth Hour Run te weigeren indien een Deelnemer naar het oordeel van WWF daar aanleiding toe geeft door gedrag, wijze van fondsenwerving of fysieke of geestelijke gesteldheid.

 

Artikel 3                Wijziging of annulering Earth Hour Run

 • De Organisator behoudt zich het recht voor starttijden en/of locatie te wijzigen of de Earth Hour Run geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van maar niet gelimiteerd tot extreme weersomstandigheden en/of andere calamiteiten en/of overmacht of de lengte van de Earth Hour Run in te korten. In geen geval kan de Deelnemer jegens de Organisator aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals omschreven in dit artikel. Het inschrijfgeld en eventuele geworven fondsen worden niet teruggestort.
 • Indien de Deelnemer besluit om zijn/haar deelname aan de Earth Hour Run te annuleren is restitutie van het inschrijfgeld of teruggave van eventuele geworven fondsen niet mogelijk.

 

Artikel 4                Fondsenwerving

 • De Deelnemer werft fondsen via https://kominactie.wnf.nl - een platform van Kentaa- voor online fondsenwerving voor haar eigen acties of fondsenwervende acties voor derden. De Deelnemer gaat bij gebruik van https://kominactie.wnf.nl - akkoord met algemene voorwaarden zoals vermeld op deze website. Eventuele extern geworven fondsen worden door de Deelnemer via de website aan WWF-NL ter beschikking gesteld.
 • De Deelnemer is niet verplicht een minimum bedrag aan fondsen geworven te hebben voor deelname aan de Earth Hour Run.
 • De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor fondsenwerving. De Organisator maakt de Deelnemer erop attent dat een vergunning vereist is voor collecteren in openbare gelegenheden en voor deur-tot-deur collectes. Fondsenwerving vindt plaats voor rekening en risico van de Deelnemer. Het is de Deelnemer niet toegestaan om zich voor te doen als medewerker of vertegenwoordiger van WWF-NL.
 • De Deelnemer is gerechtigd de naam van WWF, Wereld Natuur Fonds, Earth Hour Run en het speciale actielogo gebruiken, echter uitsluitend ten behoeve van fondsenwerving voor de Earth Hour Run. Het actielogo kan worden gedownload via de website: http://www.wwf.nl/run. 

 

Artikel 5                Aansprakelijkheid en verzekering

 • De Organisator de organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd (bijv. lichamelijk letsel, onvoldoende voorbereiding, fysieke gezondheid, onvoldoende of verkeerde kleding- en schoeisel- e.d.), die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname aan Earth Hour Run, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Hiertoe wordt in ieder geval verstaan schade door enig letsel of schade van welke aard dan ook waaronder begrepen maar hiertoe niet beperkt directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade. Indien en zover de Organisator aansprakelijk is op grond van deze voorwaarden is de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 • De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op de Earth Hour Run. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan de Earth Hour Run sportmedisch te laten keuren.
 • De Deelnemer verklaart afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de Earth Hour Run.
 • De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Earth Hour Run. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • Sponsors aan het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

 

Artikel 6                Communicatie en beeldmateriaal

 • De Organisator houdt de Deelnemer via e-mail en social media op de hoogte van ontwikkelingen aangaande de Earth Hour Run.
 • De Deelnemer is zich ervan bewust deel te nemen aan een evenement waarbij (live) opnames gemaakt kunnen worden en geeft toestemming dat er (live) opnames van hem worden gemaakt.
 • De Deelnemer gaat akkoord met het gebruik van zijn/haar beeltenis in druk, op foto, film, video e.d., gemaakt ten tijde van deelname aan het evenement, voor promotionele en informatieve doeleinden van de Organisator onbeperkt in tijd, territorium en op alle mogelijke manieren nu en of in De Organisator verwerkt door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens voor zover vereist voor het uitvoeren van deze overeenkomst tussen de Deelnemer en de Organisator of op basis van een gerechtvaardigd belang van de Organisator. De Organisator, en indien noodzakelijk ingeschakelde derden m.b.t. de organisatie van het evenement, zal de gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en conform de Algemene Verordening de toekomst bekend.
 • Gegevensbescherming (AVG). WWF geldt ten alle tijden als verwerkersverantwoordelijke. Raadpleeg het WWF Privacy Statement voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

 

Artikel 7                Algemeen

 • De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht om deze Voorwaarden, zonder voorafgaande kennisgeving, indien de omstandigheden dit vereisen, te wijzigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemer.
 • Alle geschillen die ontstaan tussen Organisator en de Deelnemer worden beslecht door het Nederlandse recht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.